Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.15
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA I POKRYWANIA NALEŻNOŚCI I OPŁAT MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM ODBYWAJĄCYM CZYNNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1053)

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. 2015. poz. 1503)

Wymagane dokumenty

- udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza ,

- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby wojskowej przez żołnierza określające okres, na jaki został powołany do pełnienia (odbycia) służby,

- oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,

- decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

- tytuł prawny do lokalu lub domu mieszkalnego (zaświadczenie organu administracji budynku, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą mieszkania, umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności oraz formy płatności należności mieszkaniowych, wypis aktu notarialnego ustanawiającego dom lub lokal mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania).

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-109 (I piętro)
tel. 077 40 64 448

Termin załatwienia sprawy

Burmistrz wydaje decyzję niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Burmistrz pokrywa należności i opłaty mieszkaniowe w stosunku do żołnierzy:

- uznanych decyzją administracyjną za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

- żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej.

Uprawnienia do pokrywania należności i opłat przysługują również małżonkowi żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, jeżeli ze względu na nią żołnierz został uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Należności mieszkaniowe pokrywa się za okres od dnia powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia ze służby wojskowej.

Należności mieszkaniowe są pokrywane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat.

Należności mieszkaniowe wypłacane są w formie ryczałtu.

Ryczałt wynosi trzykrotność wysokości czynszu ustalonego przez organ gminy dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016