Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.

- PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Zdzieszowic - budowa biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 KW

- PDFPostanowienie Burmistrza o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji z dnia 18.12.17 r. znak OŚ.6220.14.2.2017.JBG

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

- PDFObwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

- PDFObwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic

- PDFObwieszczenie Burmistrza

- PDFObwieszczenie Burmistrza

- PDFPostanowienie Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

- PDFPostanowienie Burmistrza o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

- PDFObwieszczenie Burmistrza

- PDFObwieszczenie Burmistrza

- PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości

- PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości

- PDFPrzeniesienie decyzji pn.budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice na inny podmiot

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej polegająca na zabudowie linii technologicznej produkcji pierścieni kuto-walcowanych w zakładzie ZARMEN FPA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 3.

-

- PDFZawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o zakończeniu postępowania dowodowego

- PDFZawiadomienie GDOŚ w Warszawie

- PDFZawiadomienie SKO w Opolu w sprawie budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW w Oleszce

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla Nordfolien Polska Sp. z o.o.

- PDFPostanowienie Burmistrza Zdzieszowic o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

- PDFZawiadomienie o zakończeniu post. dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii produkcyjnej nr 8 w hali zakładu Nordfolien Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

- PDFPostanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Zdzieszowic z dnia 01.12.2011 r. znak OŚ.6220.3.2011.JBG

- PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice".

- PDFPostanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastruktur a zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1016/1, 980/1, 970, 968 obręb Januszkowice".

- PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą.

- PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z 9 instalacji o mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą.

Wersja XML