• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.31.2019

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,16691 2245) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i dyrektorom szkół z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r. - Terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego w  roku  szkolnym  2019/2020  do  publicznych  przedszkoli  lub  oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice

Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice


ZARZĄDZENIE NR SG.005032.2019
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na  podstawie  art. 154ust.l  pkt 1 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r.  Prawo  oświatowe  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,1669 i 2245) zarządzani, co następuje:
§ 1. Ustala  się  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania  uzupełniającego, w tym  składania  dokumentów  na  rok  szkolny  2019/2020  do  publicznych  szkół  podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r. - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2029/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice

Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16089868
w tym miesiącu: 187244
dzisiaj: 3642

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1