Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków

Niniejszym informujemy, że w celu prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to szczegółowo.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 lit c RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej.

Skąd mamy dane osobowe które przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy:

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Informujemy, że dane, które przetwarzamy, należą do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych.

Jakie uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych posiadają osoby, których dane posiadamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

Komu możesz się poskarżyć na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wersja XML