Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w Gminie Zdzieszowice

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Zdzieszowice w latach 2011 - 2020, których celem była poprawa efektywności energetycznej.

Lp.

Nazwa Projektu

Źródło finansowania

Opis i cel działania

 

Wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia LED lub wymiana starych opraw sodowych na nowe LED.

 

 

Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Opis działania: wykonanie nowego oświetlenia lub wymiana istniejącego:

- 2014 rok – 104 oprawy oświetleniowe,

- 2015 rok – 10 opraw oświetleniowych,

- 2016 rok – 54 oprawy oświetleniowe,

- 2017 rok – 30 opraw oświetleniowych oraz 8 sztuk opraw oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych,

- 2018 rok – 12 opraw oświetleniowych oraz 5 sztuk opraw oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych.

Cel działania: Poprawa efektywności energooszczędnej w Gminie Zdzieszowice poprzez zmniejszenie zużycia energii:
- zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia zewnętrznego,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- ujednolicenie i poprawa oświetlenia ulicznego.
Zastosowanie opraw energooszczędnych pozwoli na uzyskanie znacznie większej ilości światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.

Projekt doprowadzi do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii.

Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.

 

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, za które uznaje się: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy, podłączenie do węzła ciepłowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła.

 

Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe w 2018 r.: 24 (w tym: 7 wniosków na podłączenie do istniejącego węzła ciepłowniczego, 2 wnioski na kocioł c.o. elektryczny, 15 wniosków na kocioł c.o. gazowy).

Cel działania: redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Remont ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 423 w Zdzieszowicach (ul. Kozielska) - przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej (rozwój infrastruktury rowerowej).

Długość przebudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – 0,976 km.

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Inwestycja finansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich, dofinansowana ze środków własnych budżetu Gminy Zdzieszowice.

Opis i cel działania: stworzono alternatywną formę transportu rowerowego względem indywidualnego transportu drogowego. Zachęca się mieszkańców do korzystania ze ścieżek rowerowych, dzięki czemu zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń.

Inwestycja została zakończona w 2018 r.

 

 1. rzebudowa drogi powiatowej nr 1800 0, ul. Góry Świętej Anny wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i budową ronda na skrzyżowaniu ul. Nowej w Zdzieszowicach.

  Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – 0,720 km.

  Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 • Inwestycja finansowana ze środków Zarządu Dróg Powiatowych, dofinansowana ze środków własnych budżetu Gminy Zdzieszowice.

Opis i cel działania: budowa ścieżki pieszo-rowerowej (rozwój infrastruktury rowerowej), przebudowa jezdni (upłynnienie ruchu). Stworzono alternatywną formę transportu rowerowego względem indywidualnego transportu drogowego. Zachęca się mieszkańców do korzystania ze ścieżek rowerowych, dzięki czemu zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń.

Inwestycja została zakończona w 2018 r.

 

 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Myśliwca w Zdzieszowicach - od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych.

  Długość wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – 0,250 km.

 • Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Opis i cel działania: budowa ścieżki pieszo-rowerowej (rozwój infrastruktury rowerowej). Stworzono alternatywną formę transportu rowerowego względem indywidualnego transportu drogowego. Zachęca się mieszkańców do korzystania ze ścieżek rowerowych, dzięki czemu zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń.

Inwestycja została zakończona w 2018 r.

 

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, za które uznaje się: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy, podłączenie do węzła ciepłowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła.

Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe w 2019 r.: 25 (w tym: 22 wnioski na kocioł c.o. gazowy, 1 wniosek na ogrzewanie elektryczne, 1 wniosek na pompę ciepła, 1 wniosek na panele fotowoltaiczne).

Cel działania: redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

 1. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa jezdni na odcinku Januszkowice – Zdzieszowice (droga wojewódzka nr 423).

  Długość przebudowanej ścieżki pieszo-rowerowej – 1 km.

  Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 • Inwestycja finansowana ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich, dofinansowana ze środków własnych budżetu Gminy Zdzieszowice.

Opis i cel działania: przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej (rozwój infrastruktury rowerowej), przebudowa jezdni (upłynnienie ruchu). Zachęca się mieszkańców do korzystania ze ścieżek rowerowych, dzięki czemu zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń.

Inwestycja została zakończona w 2019 r.

 

 1. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej.

  Długość nawierzchni o najwyższej odporności – 470,68 km.

 • Środki własne budżetu Gminy Zdzieszowice oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wprowadzenie strefy zamieszkania, wykonanie nowej nawierzchni.

Cel działania: poprawa płynności ruchu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin.

Inwestycja została zakończona w 2019 r.

 

 1. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żyrowej.

  Długość nawierzchni o najwyższej odporności – 576,98 km.

 • Środki własne budżetu Gminy Zdzieszowice oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wprowadzenie strefy zamieszkania, wykonanie nowej nawierzchni (poprawa płynności ruchu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin).

Cel działania: poprawa płynności ruchu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin.

Inwestycja została zakończona w 2019 r.

 

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, za które uznaje się: kocioł c.o. gazowy, kocioł c.o. elektryczny, kocioł c.o. olejowy, podłączenie do węzła ciepłowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła.

Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe w 2019 r.: 25 (w tym: 21 wnioski na kocioł c.o. gazowy, 2 wnioski na ogrzewanie elektryczne, 1 wniosek na pompę ciepła, 1 wniosek na podłączenie do węzła ciepłowniczego,).

Cel działania: redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

 1. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment G. Zakres robót obejmował termomodernizację budynku, na którą składały się roboty budowlane i instalacyjne. Dodatkowym kosztem był nadzór inwestorski oraz koszt tablicy.

   

 • Środki z RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolski oraz środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Cel główny pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych na poziomie oddziaływań projektu: uzyskanie ekonomicznego systemu ogrzewania, ograniczenie w znaczącym stopniu „niskiej emisji”, poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Zdzieszowice, poprawa zdrowia mieszkańców gminy, zwiększenie atrakcyjności obiektów użyteczności publicznej dzięki renowacji budynku szkolnego, uzyskanie komfortowych warunków do prowadzenia działalności statutowej. Budynek podłączony jest do węzła ciepłowniczego, w związku z czym nie wymieniano źródła ciepła.

Inwestycja realizowana była w latach 2018 – 2020.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 106048 O - ul. Dzierżonia w Żyrowej wraz z budową odwodnienia pasa drogowego.

 • Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Odwodnienie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej. W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem nowych ław betonowych. Po obydwu stronach jezdni wykonano opaski z kostki betonowej. Dodatkowo wymieniono istniejącą sieć wodociągową. Istniejące pionowe oznakowanie drogowe zostało wymienione na nowe.

Cel działania: poprawa płynności ruchu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin.

 

 1. Przebudowa drogi na dz. 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul Za Odrą

 • Środki własne z budżetu gminy Zdzieszowice.

Opis działania: w ramach zadania wykonano na odcinku od km 0+000,00 do km 0+037,03 jezdnię szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona została krawężnikiem betonowym. Na odcinku od km 0+037,03 do km 0+117,57 wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem. Na całej długości drogi wykonano pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Wykonano remont dwóch istniejących przepustów.

Cel działania: poprawa płynności ruchu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin.

Wersja XML