Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu”

Na podstawie art. 5b ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i uchwały nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 116 poz. 1261)

w dniach od 22 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. prowadzone są konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu”.

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej „statutu”

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym wprowadzając nowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem młodzieżowych rad spowodowała konieczność nowelizacji statutów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt statutu został dostosowany do wymagań zmienionej ustawy.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, działające na terenie Gminy Zdzieszowice, mogą wnosić swoje propozycje zmian do projektu uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .

Wersja XML