Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

02.02.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00044126/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d5bab1-83f5-11ec-83b1-bea871b78b5b

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

Dokumenty :

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCswz termomodernizacja.doc
ZIPDOKUMENTACJA.zip
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESDOKUMENTACJA.zip.XAdES
XADESswz termomodernizacja.doc.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES
 


PDFZapytania + zmiana treści SWZ-sig.pdf
 


18.02.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


02.03.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 


18.03.2022 r.

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty :

PDFinformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 

Wersja XML