Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/305/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku zadań publicznych z zakresu:
    • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja)

    • Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

PDFramowy wzór umowy.pdf

DOCXsprawozdanie.docx

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf

Wersja XML