Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o II Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 7 marca 2021 r.

Na podstawie § 19  Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję II Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.
    4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu dyżurów Gminnej Rady Seniorów w 2022 r.
    6. Interpelacje i zapytania radnych.
    7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
    8. Zakończenie II Sesji Gminnej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Krystyna Obstoj

Wersja XML