Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

KARTA USŁUGI

IN/02

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Opłaty

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłata skarbowa:

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - konto w B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
II piętro pokój nr B-205
tel. 77 40 64 452
e-mail
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Urzędzie Miejskim.

Uwagi i informacje dodatkowe

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 2. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 3. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne.
 4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu.
 6. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Formularze wniosków i druki do pobrania

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

Opracowała: Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Sabina Kurdyna; 19.01.2022 r.

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Zdzieszowic - Artur Gasz

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska

Wersja XML