Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne

KARTA USŁUGI

Fn-P/03

Podatek leśny - osoby prawne

Podstawa prawna

Stawki podatkowe

Stawka na rok 2017 – 42,02 zł/ha

Stawka na rok 2018 – 43,35 zł/ha

Stawka na rok 2019 – 42,2356 zł/ha

Stawka na rok 2020 – 42,7328 zł/ha

Stawka na rok 2021 – 43,3048 zł/ha

Stawka na rok 2022 – 46,6972 zł/ha (równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna)

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek leśny z załącznikami.

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

Opłaty

Złożenie deklaracji z załącznikami - bez opłat.
Złożenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł (gdy nie jest zwolnione lub nie podlega opłacie skarbowej).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-16
nr tel. 77 40 64 422
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy.

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź w przypadku zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygującaz pisemnym uzasadnieniem korekty).

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.

Należny podatek (zaokrąglony do pełnych złotych) podatnik wpłaca - bez wezwania - na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001.

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 i ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 3 czerwca 2019 r.

Stosowany począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

- PDFPPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
- PDFPPS-1 pełnomocnictwo szczególne
- PDFUPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
- PDFOPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
- PDFOPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
- PDFOPL-1P zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 02.12.2021 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 09.12.2021 r.

Wersja XML