Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne

KARTA USŁUGI

Fn-P/06

Podatek leśny - osoby pfizyczne

Podstawa prawna

Stawki podatkowe

Stawka na rok 2017 – 42,02 zł/ha

Stawka na rok 2018 – 43,35 zł/ha

Stawka na rok 2019 – 42,2356 zł/ha

Stawka na rok 2020 – 42,7328 zł/ha

Stawka na rok 2021 – 43,3048 zł/ha

Stawka na rok 2022 – 46,6972 zł/ha (równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna)

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach z załącznikami (prawidłowo wypełniony i podpisany przez podatnika formularz podatkowy z ewentualnymi załącznikami).

Pełnomocnictwo (w przypadku jego udzielenia przez podatnika innej osobie) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej gdy jest wymagana. Rodzaje formularzy pełnomocnictw określone przez Ministra Finansów:

Opłaty

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat
pokój nr A-17
nr tel. 77 40 64 423, 77 40 64 432, 77 40 64 443
godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje decyzję z naliczeniem podatku w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Uwagi i informacje dodatkowe

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana właściciela, zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania) podatnik jest zobowiązany zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Przy składaniu w/w informacji (w zależności od okoliczności uzasadniających zmianę) do wglądu należy przedłożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne wpłacają ustalony w decyzji podatek:
- na rachunek bankowy organu podatkowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001
lub
- u wyznaczonego dla sołectwa inkasenta (dotyczy podatników z terenu sołectw).

UWAGA: zgodnie z art. 61 §1 §1b i §3 ustawy Ordynacja podatkowa - zapłata podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców) następuje w formie polecenia przelewu.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego lub w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków i druki do pobrania

Stosowane do zobowiązań podatkowych powstałych od 01.07.2019 r. wg rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 3 czerwca 2019 r.

Stosowane począwszy od 2016 r. do 30.06.2019 r.

Opracowała: Kierownik Referatu Podatków i Opłat - Dorota Sulik; 02.12.2021 r.

Zatwierdziła: Sekretarz Gminy - Aleksandra Bukowińska; 09.12.2021 r.

Wersja XML