Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

  STRUKTURA URZĘDU*

 

Lp.

STANOWISKA
KIEROWNICZE

REFERATY

STANOWISKA
PRACY ds.

SYMBOL
STANOWISKA PRACY

LICZBA ETATÓW

1

2

3

4

5

6

1

Burmistrz

 

 

 

1

2

Zastępca Burmistrza

 

 

ZB

1

3

Sekretarz Gminy

 

 

SG

1

4

Skarbnik Gminy

 

 

FN

1

5

Kierownik

Organizacyjny

sprawy kadrowe

OR

1

6

 

 

obsługa sekretariatu

 

1

7

 

 

obsługa Rady Miejskiej

 

1

8

 

 

sprawy administracyjno-
-gospodarcze, archiwum, ochrona danych osobowych, samorząd, jednostki pomocnicze

 

1

9

 

 

informatyk

 

2

10

 

 

doręczanie poczty - goniec

 

0,75

11

    woźny, sprzątaczki   2,25

12

Kierownik

Budżetowo - Finansowy

 

FNB

1

13

 

 

księgowość budżetowa

 

5

14

 

 

kasa

 

1

15

 

 

płace, inwentaryzacja

 

1

16

 

 

kontrola

 

1

17

Kierownik

Podatków i Opłat

 

FN-P

1

18

 

 

wymiar podatków

FN-P-I

2,5

19

 

 

księgowość podatkowa

FN-P-II

3,5

20

Kierownik

Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

dowody osobiste

SO

1

21

 

 

ewidencja ludności

 

1,5

22

 

 

wojsko, kancelaria tajna 
OSP, pożarnictwo

SO
POŻ

1

23

 

 

obrona cywilna

OC

0,5

24

Kierownik

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

GK

1

25

 

 

ochrona środowiska

1

26

 

 

gospodarka komunalna
dodatki mieszkaniowe

 

2

27

 

 

ewidencja działalności
gospodarczej

profilaktyka zdrowotna

 

1

28    

gospodarka odpadami

promocja

  1
29    

konserwator lokale komunalne

  0,25

30

Kierownik

Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

 

IN

1

31    

drogownictwo

  1

32

 

 

inwestycje

 

1

33    

fundusze europejskie

organizacje pozarządowe i sportowe

  1

34

Kierownik

Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

 

GMR

1

35

 

 

gospodarka nieruchomościami

 

1,5

36

 

 

rolnictwo, melioracja, łowiectwo, zabytki

 

1

37

 

 

leśnictwo,
zezwolenia na usunięcie drzew

 

0,25

38

Kierownik

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

USC

1

39 Zastępca Kierownika       0,125

40

Komendant

Straż Miejska

 

SM

1

41

 

 

Strażnik Straży Miejskiej

 

2

42 Samodzielne stanowisko   Radca Prawny RP 1
43 Samodzielne stanowisko   Audytor Wewnętrzny AW 0,5

Razem: 53,125 etatów

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.12.2013 z dnia 30 września 2013r.
Regulamin Organizacyjny

Wersja XML