Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego

Remont zniszczonego oświetlenia - remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego.
Numer ogłoszenia: 62324 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wymianę zniszczonego stanowiska (słupa wraz z oprawami, fundamentem i linią kablową) oświetlenia ulicznego wydzielonego ciągu przy ulicy Góry Św. Anny oraz przy ul. Chrobrego w miejscowości Zdzieszowice.

Oprawy i słupy oświetlenia ulicznego objęte zamówieniem posiadają świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP..

II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2012.

2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wersja XML