Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.

PDFw-spr-dokonania-zmian-budzetu-korekta-z-dnia-26062014.pdf

PDFw-spr-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-korekta-z-dnia-26062014.pdf

PDFw-spr-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-krapkowickiemu.pdf

PDFw-spr-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wykonania-budzetu-za-2013-r.pdf

PDFw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2013 rok

PDFw-spr-uchwalenia-planu-pracy-rady-miejskiej-na-ii-polrocze-2014-roku.pdf

PDFw-spr-uchwalenia-planow-pracy-komisji-stalych-rady-miejskiej-w-zdzieszowicach-na-ii-polrocze-2014-r.pdf

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.

PDFw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-polozonej-w-zdzieszowicach-na-ul-filarskiego-19.pdf

PDFw spr zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFw spr przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza

PDFw sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice

PDFzalozenia-do-planu-zaoaptrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-a-paliwa-gazowe-gminy-zdzieszowice-cz1.pdf

PDFw_spr_uchwalenia_zalozen_do_planu_zaoaptrzenia_w_cieploenergie-elektryczna-i-paliwa-gazowe_gm_zdzieszowice.pdf

PDFw sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

PDFw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Materiały i Sprawozdania:

PDFRIO- opinia na temat wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej

PDFwniosek-komisji-rewizyjnej-w-spr-udzielenia-absolutorium-burmistrzowi-zdzieszowic.pdf

PDFsprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2013.pdf

PDFobjasnienie-do-wykonania-budzetu-miasta-i-gminy-zdzieszowice-za-2013-rok.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2013 rok; o wydatkach z wykonania zadań zleconych; z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; z wykorzystania środków przeznaczonych dla Samorządów Mieszkańców; z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

PDFstopien-zaawansowania-programow-wieloletnich.pdf

PDFsprawozdanie-z-wykonania-budzetu-ba-eo.pdf

PDFsprawozdanie-osrodek-profilaktyki-i-wspierania-rodziny.pdf

PDFsprawozdanie-mgoksir.pdf

PDFsprawozdanie-miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna.pdf

PDFinformacja-o-stanie-mienia-komunalnego-gminy-zdzieszowice.pdf

PDFrio-opinia-o-sprawozdaniu-z-wykonania-budzetu-za-2013-rok.pdf

PDFsprawozdanie-finansowe.pdf

Wersja XML