Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku

Zdzieszowice: Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
Numer ogłoszenia w BZP : 13993 - 2015; data zamieszczenia w BZP : 02.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy fontanny wraz z przyłączami i małą architekturą na Małym Ryneczku w Zdzieszowicach. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : rozebranie niecki istniejącej fontanny, rozebranie istniejącej konstrukcji chodników z kostki betonowej, rozebranie istniejących rur spustowych i zasilających w wodę, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopu pod posadowienie nowej niecki fontanny, wykonanie wykopów pod rury spustowe i przelewowe z fontanny (przyłącz), wykonanie wykopów pod zasilanie energetyczne i sterownicze (przyłącz i instalacje wewnętrzne), wykonanie wykopów pod zasilanie w wodę (instalacje wewnętrzne za wodomierzem), wykonanie koryta pod nowy układ chodników, wykonanie podbudowy i ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy i ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie podbudowy pod żelbetową nieckę fontanny, wykonanie żelbetowej niecki fontanny, montaż wyposażenia technologicznego fontanny i układu sterowania, ułożenie warstwy wykończeniowej niecki, wykonanie rur spustowych i przelewowych o łącznej dł. 23,0m z niecki fontanny, z wpięciem do istniejącego wpustu wraz z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem; wykonanie rur zasilających w wodę na odcinku od istniejącej komory wodomierzowej do niecki fontanny wraz z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem, wymiana pokrywy włazowej komory wodomierzowej, montaż pozostałych elementów małej architektury (ławki, kosze, itp.), uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.31.61-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że - zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia obejmujące wykonanie robót polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) fontann. Wartość pojedynczego zamówienia (jedna umowa/kontrakt) nie może być mniejsza niż 230.000,00 zł (brutto).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) fontann o wartości co najmniej 230.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 230.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych), złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie robót budowlanych, polegających na budowie (również przebudowie, modernizacji lub remoncie) fontann o wartości co najmniej 230.000 zł brutto (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 230.000 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta zastosowanych materiałów, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem dokonania zmian o których mowa , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis proponowanej zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Zmiany, o których mowa , mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : 1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy; 7) zaistnienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 8) siła wyższa. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa stanowią : 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, 2) ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_fontanna_2015.pdf (129,88KB)
Załącznik nr 1 do siwz : PDF1 - Strona tytułowa PBW Fontanna.pdf (183,78KB)
PDF2 - Warunki Tauron.pdf (461,46KB)
PDF3 - Mapa ewidencyjna.pdf (101,35KB)
PDF4 - Wypisy z rejestru gruntów.pdf (104,07KB)
PDF5 - PBW Opis techniczny Fontanna poprawiony.pdf (105,27KB)
PDF6 - Informacja BIOZ.pdf (213,68KB)
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf (562,52KB)
PDFRys. nr 10 - Schemat ideowy zasilania.pdf (151,12KB)
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (974,89KB)
PDFRys. nr 3 - Rzut przyziemia.pdf (12,82MB)
PDFRys. nr 4 - Przekroje i rzuty niecki fontanny.pdf (785,58KB)
PDFRys. nr 5 - Wizualizacja.pdf (11,94MB)
PDFRys. nr 6 - Zbrojenie niecki fontanny.pdf (328,92KB)
PDFRys. nr 7 - Profil podłużny kanału.pdf (157,84KB)
PDFRys. nr 8 - Studnia rewizyjna.pdf (141,43KB)
PDFRys. nr 9 - Schemat komory wodomierzowej.pdf (127,55KB)

PDFzgłoszenie fontanna.pdf (627,67KB)
Załącznik nr 2 do siwz : PDFPrzedmiar Robót Fontanna.pdf (389,80KB)
Załącznik nr 3 do siwz : PDFSTWiORB Fontanna.pdf (4,62MB)
Załączniki nr 4 do 9 do siwz : DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc (27,50KB)
DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc (33,50KB)
DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc (27,00KB)
DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc (30,50KB)
DOCzał nr 8_do_siwz_formularz oferty.doc (35,00KB)
DOCzał_nr_9_do_siwz_ wzór umowy.doc (113,00KB)

___________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 : PDFwyjaśnienie treści siwz.pdf (227,33KB)
___________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 : PDFwyjaśnienie siwz-2.pdf (195,16KB)
___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :  PDFinfor wybór oferty.pdf (542,56KB)
___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz otrzymał najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów określonych przez zamawiającego w siwz. Przedmiotowa oferta otrzymała 99,8 punkta.

Nazwa i adres wykonawcy :

GABARTS.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko

tel.  77 / 462 37 65

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  35421 - 2015