Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach

Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
Numer ogłoszenia w BZP : 14061 - 2015; data zamieszczenia w BZP : 02.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zdzieszowic , ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 4064400, faks 077 4064444.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Korfantego w Zdzieszowicach. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : rozebranie krawężników betonowych - 686,00 mb frezowanie nawierzchni asfaltowej śr. gr. 4 cm - 7 243,85 m2 montaż krawężników betonowych 15x30x100 cm - 686,00 mb regulacja wysokościowa istniejących krawężników granitowych - 335,85 mb regulacja urządzeń - 45 szt wykonanie nawierzchni asfaltowej - 7 243,85 m2 przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach - 672,00 m2 wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej - 65,00 m2 humusowanie terenu zielonego z obsianiem trawą - 56,24 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice pokój nr B 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice sekretariat urzędu ( pokój nr B 10 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

____________________________________________________________________________________________________________________

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : PDFsiwz_ul Korfantego_2015.pdf
Załącznik nr 1 do siwz : PDF1 - Opis techniczny ul. Korfantego.pdf
PDF2 - Zagospodarowanie terenu Korfantego.pdf
PDF3 - Przekrój konstrukcyjny 1-1.pdf
PDF4 - Przekrój konstrukcyjny 2-2.pdf
PDF5 - Przekrój konstrukcyjny 3-3.pdf
Załącznik nr 2 do siwz : PDFPrzedmiar robót ul. Korfantego.pdf
Załącznik nr 3 do siwz : PDFSpecyfikacja TWiOR ul. Korfantego.pdf
Załącznik nr 4 do 9 do siwz : DOCzalacznik_nr_4_do_siwz.doc
DOCzalacznik_nr_5_do_siwz.doc
DOCzalacznik_nr_6_do_siwz.doc
DOCzał nr 7 - przynal do grupy kap.doc
DOCzał nr 8_do_siwz_formularz oferty.doc
DOCzał_nr_9_do_siwz_ wzór umowy.doc
_____________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :  PDFwyjaśnienie siwz.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja : PDFinfor wybór oferty.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zawarciu umowy :

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz otrzymał najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów określonych przez zamawiającego w siwz. Przedmiotowa oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 punktów.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przesiebiorstwo Wielobranżowo - Usługowe "BEST-OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk - Wiesław Wójcik,

Borki ul. Lesna 8, 48-020 Czarnowąsy

tel.  77 / 423 63 00

Biuletyn Zamówień Publicznych : ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr  35395 - 2015

Wersja XML