Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.225.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. dokonał podziału środków na realizację w 2020 roku zadań z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 marca 2020 roku.

Zarządzenie Burmistrza PDFSG.0050.225.2020

Załącznik do zarządzenia nr SG.0050.225.2020

Organizacje są proszone o dostarczenie zaktualizowanych dokumentów: harmonogramu (o ile dotyczy), kalkulacji przewidywanych kosztów oraz przewidywanych źródeł finansowania.

Wersja XML