Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-08-17 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.),

zawiadamia

o wszczęciu, na wniosek spółki Gospodarstwo Rolne „OBROWIEC" Matejka Spółka Jawna z/s przy ul. Odrzańskiej 2, 47-320 Gogolin, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - studni wierconej nr 1z do poboru wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych;

2. usługę wodną tj. na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych studnią wierconą nr 1z dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Krępna.

Informujemy ponadto, że:

• zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu do ich wglądu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 777 49 97;

• zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 777 49 97;

• zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

• na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 ww. ustawy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

PDFObwieszczenie (74,31KB)