Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz aktów Prawa Miejscowego

Lp.

Data podjęcia
uchwały

Numer uchwały

Treść uchwały

IV kadencja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (2002-2006)

1

2002-11-26

II/3/02

w sprawie zmian w statucie Gminy Zdzieszowice

2

2003-03-25

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

3

2003-04-29

 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zdzieszowice

4

2003-06-10

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5

2003-06-10

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad zbywania komunalnych lokali mieszkaniowych

6

2003-06-10

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

7

2003-07-01

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

8

2003-07-01

w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zdzieszowice

9

2003-08-30

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice

10

2003-09-30

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w Sołectwach Oleszka-Żyrowa-Jasiona dot. Sołectwa Żyrowa

11

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona

12

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Osiedla Kaczorownia

13

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego

14

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Osiedla Piastów II

15

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Osiedla „Stara część miasta”

16

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Januszkowice

17

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jasiona

18

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępna

19

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Oleszka

20

2004-03-02

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rozwadza

21

2004-04-30

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów.

22

2004-06-08

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice oraz wyznaczonych obszarów w Sołectwach Krępna-Rozwadza w obrębie Gminy Zdzieszowice

23

2004-06-08

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

24

2004-09-28

w sprawie nadania Statutu Osiedla Piastów I

25

2004-09-28

w sprawie nadania statutu Sołectwa Żyrowa

26

2004-09-28

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i zasiłki okresowe ze środków pomocy społecznej

27

2004-09-28

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkole

28

2004-09-28

w sprawie określenia szczegółowych warunków przeznaczenia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania

29

2004-10-28

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

30

2004-10-28

w sprawie wysokości i podziału socjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

31

2004-10-28

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Zdzieszowice

32

2004-12-14

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

33

2004-12-14

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie obliczenia należności za godziny ponadwymiarowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zdzieszowice

34

2004-12-14

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

35

2004-12-14

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wpłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkami, prowadzonych przez gminę Zdzieszowice w roku 2005

36

2005-01-25

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty tytułem zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową dróg, dla dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice

37

2005-02-28

w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic, placu i przysiółka w Gminie Zdzieszowice

38

2005-02-28

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

39

2005-04-29

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gminy Zdzieszowice

40

2005-04-29

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej

41

2005-05-31

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dot. Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice

42

2005-06-07

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zdzieszowice w związku z nową inwestycją

43

2005-06-22

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych

44

2005-08-17

W sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

45

2005-09-23

w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania.

46

2005-11-22

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

47

2005-12-13

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, zwanych dalej placówkami, prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku 2006

48

2006-02-07

w sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

 49 2006-02-07 w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

50

2006-02-22

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

51

2006-04-04

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

52

2006-05-09

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2006 rok

53

2006-06-07

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

54

2006-06-07

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości oprocentowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej

55

2006-07-11

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04RM w Zdzieszowicach z dnia 28.10.2004r. W sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

56

2006-07-11

w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach wiejskich na terenie Gminy Zdzieszowice

57

2006-09-12

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

V kadencja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (2006-2010)

58

2006-12-13

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gminy Zdzieszowice

59

2007-01-23

W sprawie zmiany statutu Gminy Zdzieszowice

60

2007-05-22

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

61

2007-05-22

w sprawie regulaminu określającego rodzaj i sposób przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

62

2007-07-10

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żyrowa

63

2007-07-10

w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach

64

2007-08-24

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

65

2007-10-30

w sprawie odbudowy pomnika w Żyrowej

66

2007-12-18

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (zwanej dalej placówkami) prowadzonych przez gminę Zdzieszowice w roku 2008 oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

67

2007-12-18

w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

68

2007-12-18

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04 rady miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004r w sprawie wysokości i podziału socjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice (szkoły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze

69

2007-12-18

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta i Gminy Zdzieszowice

70

2008-02-26

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

71

2008-04-08

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

72

2008-04-08

w sprawie wprowadzania zmian w regulaminie targowiska miejskiego w Zdzieszowicach

73

2008-04-08

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Zdzieszowic
74 2008-07-15

 

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomnośći zwierząt

75

2008-09-29 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice

76

2008-09-29 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
77 2008-12-17

 

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zdzieszowice
78 2009-01-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
78 2009-02-26 XXXI/236/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
79 2009-02-26 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zezwoleń z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
80 2009-04-07 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
81 2009-05-28 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
82 2009-06-30 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
83 2009-06-30 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
84 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasiona
85 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza
86 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krępna
87 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
88 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Januszkowice
89 2009-07-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
 90  2009-07-30

 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
 91  2009-09-15

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012
 92 2009-09-15

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice

Rozstrzygnięcie nadzorcze

93 2009-09-15 PDFXLI/293/09 w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
93 2009-09-15

 

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice
 94 2009-10-27

 

 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
 95 2009-10-27

 

 

w sprawie zmiany Statutu Osiedla Piastów I
 96 2009-10-27

 

 

w sprawie zmiany Statutu Osiedla Kaczorownia
 97 2009-10-27

 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
 98 2009-10-27

PDFXLII_315_095a8f.pdf    

w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad zbywania działek Nr 2423, 2420, 2422 położonych w Zdzieszowicach
99 2009-10-27

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
100 2009-11-24

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2014

101 2009-11-24

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
102 2009-11-24

 

 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
103 2009-12-29

 

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.
104 2010-03-02

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2014
105 2010-04-27

 

 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
106 2010-04-27

 

 

w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
107 2010-07-07

 

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
108 2010-07-07

 

 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice
109 2010-07-07

 

 

w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach
110 2010-09-14

 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zdzieszowice oraz jej jednostkom podległym
111 2010-09-14

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
112 2010-09-14

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
113 2010-09-14

 

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i owolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
114 2010-09-14

 

 

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
115 2010-09-14

 

 

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Zdzieszowic uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej
116 2010-10-26

 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
117 2010-10-26

 

 

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
118 2010-11-08

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
119 2010-11-08

 

 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

VI kadencja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (2010-2014)

120 2010-12-14 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
121 2010-12-14

PDFII/8/10

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
122 2011-02-03 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice
123 2011-03-10 w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych
124 2011-03-10 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
125 2011-03-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
126 2011-03-31 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
127 2011-04-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
128 2011-04-28 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
129 2011-04-28 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
130 2011-04-28 w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
131 2011-04-28 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
132 2011-05-31 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
133 2011-05-31

 

 

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
134 2011-06-28

 

- nieobowiazuje

w sprawie określenia zasad udzilania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza
135 2011-07-14

X/88/2011

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 30 sierpnia 2011r. poz. 1222

w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
136 2011-11-29

 

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
137 2011-11-29

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
138 2011-11-29

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
139 2011-11-29

 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
140 2011-11-29

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
141 2011-11-29

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A.Gadzińskiego w Zdzieszowicach
142 2011-11-29
 

tekst jednolity
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 5 marca 2013r. poz. 636

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
143 2012-01-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 9 marca 2012r. poz. 347

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
144 2012-02-28

tekst jednolity
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 5 marca 2013r. poz. 636

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
145 2012-03-30

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 1 czerwca 2012r. poz. 811

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2012
146 2012-03-30

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 16 maja 2012r., poz. 718

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
147 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1097

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Januszkowice
148 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1098

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiona
149 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1099

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krępna
150 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1100

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleszka
151 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1101

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozwadza
152 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1102

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żyrowa
153 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1103

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
154 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1104

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów I
155 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1105

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów II
156 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1106

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kościuszki-Korfantego
157 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1107

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Akacjowa-Zielona
158 2012-06-26

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 3 sierpnia 2012r. poz. 1108

 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
159  2012-09-27

XXVII/214/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 12 października 2012r. poz. 1412

w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
160 2012-09-27

XXVII/215/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 12 października 2012r. poz. 1413

w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania
161 2012-11-27

XXIX/223/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 13 grudnia 2012r. poz. 1818

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
162 2012-11-27

XXIX/224/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 13 grudnia 2012r. poz. 1819

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
163 2012-11-27

XXIX/225/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 13 grudnia 2012r. poz. 1820

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
164 2012-11-27

XXIX/226/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 13 grudnia 2012r. poz. 1821

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
165 2012-11-27

XXIX/229/2012

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 21 grudnia 2012r. poz. 1959

w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
166 2013-02-26 PDFXXXII/248/2013

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 12 kwietnia 2013r. poz. 948

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
167 2013-02-26 PDFXXXII/250/2013

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 19 kwietnia 2013r. poz. 999

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
168 2013-02-26

XXXII/253/2013

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 21 marca 2013r. poz. 773
 - nieobowiazuje

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
169 2013-02-26 PDFXXXII/254/2013

Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 12 kwietnia 2013r. poz. 949

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
170 2013-03-26

PDFXXXIII/260/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 16 maja 2013r. poz. 1170

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
171 2013-04-23 PDFXXXIV/262/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 14 czerwca 2013r. poz. 1443
w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gmine Zdzieszowice
172 2013-04-23 PDFXXXIV/263/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 14 czerwca 2013r. poz. 1444
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oarz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Zdzieszowice
173 2013-04-23 PDFXXXIV/264/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 14 czerwca 2013r. poz. 1445
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice
174 2013-05-28 PDFXXXV/269/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 28 maja 2013r. poz. 1406
w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
175 2013-05-28 PDFXXXV/273/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego
z 28 czerwca 2013r. poz. 1543
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
176 2013-06-25 PDFXXXVI/276/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 lipca 2013r. poz. 1630
w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest.
177 2013-07-16

PDFXXXVIII/286/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 23 lipca 2013r. poz. 1773

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice
178 2013-09-26

PDFXXXIX/293/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 października 2013r. poz. 2139

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
179 2013-11-21 PDFXLI/315/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 29 listopada 2013r. poz. 2572
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
180 2013-12-19

PDFXLII/321/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 grudnia 2013r. poz. 2572

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach
181 2013-12-19 PDFXLII/322/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 grudnia 2013r. poz. 2929
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
182 2013-12-19 PDFXLII/323/2013
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 grudnia 2013r. poz. 2930
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na tereie Gminy Zdzieszowice
183 2014-01-23 PDFXLIV/334/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lutego 2014r. poz. 286
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1
184 2014-01-23 PDFXLIV/335/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lutego 2014r. poz. 287
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
185 2014-01-23 PDFXLIV/336/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lutego 2014r. poz. 288
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice
186 2014-01-23 PDFXLIV/337/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lutego 2014r. poz. 289
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna
187 2014-01-23 PDFXLIV/338/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lutego 2014r. poz. 290
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza
188 2014-01-23

PDFXLIV/340/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 stycznia 2014r. poz. 233

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
189 2014-01-23 PDFXLIV/341/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 stycznia 2014r. poz. 234
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
190 2014-02-20 PDFXLV/351/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 lutego 2014r. poz. 543
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej
191 2014-02-20 PDFXLV/353/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 28 lutego 2014r. poz. 565
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017"
192 2014-03-27

PDFXLVII/355/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 kwietnia 2014r. poz. 998

Zmiana:

Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 21 czerwca 2016r. poz. 1344

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
193 2014-03-27 PDFXLVII/356/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 kwietnia 2014r. poz. 999
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
194 2014-03-27 PDFXLVII/357/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 kwietnia 2014r. poz. 1000
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu faktycznego
195 2014-03-27 PDFXLVII/361/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 kwietnia 2014r. poz. 1002
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
196 2014-04-24 PDFXLVIII/365/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 29 kwietnia 2014r. poz. 1185
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
197 2014-04-24

PDFXLVIII/366/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 29 kwietnia 2014r. poz. 1186

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
198 2014-04-24 PDFXLVIII/371/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 29 kwietnia 2014r. poz. 1187
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
199 2014-05-27 PDFXLIX/383/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 czerwca 2014r. poz. 1419
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objetym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym
200 2014-06-26 PDFL/388/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lipca 2014r. poz. 1718
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wcyhowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bepłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
201 2014-06-26 PDFL/389/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lipca 2014r. poz. 1719
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum
202 2014-06-26 PDFL/390/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lipca 2014r. poz. 1720
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
203 2014-06-26 PDFL/393/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lipca 2014r. poz. 1721
w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok
204 2014-06-26 PDFL/396/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 lipca 2014r. poz. 1722
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyzanaczenie inkasentów i i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
205 2014-08-28 PDFLI/398/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 września 2014r. poz. 1974
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
206 2014-08-28 PDFLI/399/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 września 2014r. poz. 1975
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
207 2014-08-28 PDFLI/403/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 września 2014r. poz. 1977
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
208 2014-08-28 PDFLI/404/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 września 2014r. poz. 1978
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
209 2014-09-25

PDFLII/408/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 października 2014r. poz. 2145

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
210 2014-23-10 PDFLIII/414/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2370
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
211 2014-23-10 PDFLIII/415/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2371
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
212 2014-23-10 PDFLIII/416/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2372
w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
213 2014-23-10 PDFLIII/420/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2374
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
214 2014-23-10 PDFLIII/421/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2375
w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018
215 2014-23-10 PDFLIII/422/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 października 2014r. poz. 2376
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

VII kadencja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (2014-2018)

216 2014-12-10

PDFII/3/2014
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 15 grudnia 2014r. poz. 2758

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
217 2015-01-21 PDFIV/42/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 28 stycznia 2015r. poz. 194
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice
218 2015-02-25 PDFV/48/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 marca 2015r. poz. 478
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
219 2015-02-25 PDFV/45/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 marca 2015r. poz. 495
w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
220 2015-02-25

PDFV/46/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 marca 2015r. poz. 537

Zmiana:

Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 21 czerwca 2016r. poz. 1344

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
221 2015-03-25

PDFVI/53/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 kwietnia 2015r. poz. 791

w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2019
222 2015-03-25 PDFVI/55/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 kwietnia 2015r. poz. 792
w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza
223 2015-03-25 PDFVI/56/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 marca 2015r. poz. 751
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2015
224 2015-03-25 PDFVI/59/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 30 marca 2015r. poz. 752
w sprawie inkasa podatków lokalnych
225 2015-04-29 PDFVII/63/2015
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 7 maja 2015r. poz. 1158
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
226 2015-06-24 Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 29 czerwca 2015r. poz. 1523 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/388/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
227 2015-06-24 Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 29 czerwca 2015r. poz. 1524 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
228 2015-07-09 PDFX/85/2015
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 14 lipca  2015r. poz. 1720
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
229 2015-08-26

PDFXII/93/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 28 sierpnia 2015r. poz. 1856

w sprawie nadania nazwy ulicy w Rozwadzy
230 2015-09-30

PDFXIII/103/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 października 2015r. poz. 2198

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
231 2015-09-30

PDFXIII/99/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 26 października 2015r. poz. 2248

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 2486

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3242

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
232 2015-09-30

PDFXIII/100/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 26 października 2015r. poz. 2249

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 2487

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3243

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Januszkowice
233 2015-09-30

PDFXIII/101/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 26 października 2015r. poz. 2250

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 2488

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3244

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza
234 2015-09-30

PDFXIII/102/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 26 października 2015r. poz. 2251

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 2489

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 3245

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice
235 2015-10-28 PDFXIV/108/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 28 października 2015r. poz. 2364
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice
236 2015-11-25 PDFXV/112/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2708
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
237 2015-11-25 PDFXV/113/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2709
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice
238 2015-11-25 PDFXV/114/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2710
w sprawie opłaty targowej
239 2015-11-25 PDFXV/115/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2711
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
240 2015-11-25 PDFXV/116/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2712
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
241 2015-11-25 PDFXV/117/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2713
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
242 2015-11-25 PDFXV/118/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2714
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
243 2015-11-25 PDFXV/120/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2715
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
244 2015-11-25 PDFXV/122/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2015r. poz. 2716
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej
245 2015-11-25 PDFXV/119/2015
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 grudnia 2015r. poz. 2761
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych
246 2015-11-25 Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 grudnia 2015r. poz. 2763 Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
247 2016-01-27

Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 lutego 2016r. poz. 315

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierajacych azbest
248 2016-03-30 PDFXX/155/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2016r. poz. 844
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2016
248 2016-03-30

PDFXX/156/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2016r. poz. 845

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
249 2016-05-25 PDFXXIII/166/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 czerwca 2016r. poz. 1214
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
250 2016-09-14 PDFXXVII/188/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 23 września 2016r. poz. 1937
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
251 2016-09-14

PDFXXVII/189/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 23 września 2016r. poz. 1938

w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach
252 2016-10-26 PDFXXIX/199/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2016r. poz. 2270
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
253 2016-10-26 PDFXXIX/200/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2016r. poz. 2271
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

254

2016-10-26 PDFXXIX/201/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2016r. poz. 2272
w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
255 2016-10-26 PDFXXIX/202/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2016r. poz. 2273
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona
256 2016-10-26 PDFXXIX/203/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2016r. poz. 2274
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa
257 2016-11-30 PDFXXX/206/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 grudnia 2016r. poz. 2662
w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 
258 2016-11-30 PDFXXX/209/2016
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 grudnia 2016r. poz. 2663
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
259 2017-01-11 PDFXXXIII/221/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 16 stycznia 2017r. poz. 221
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
260 2017-01-25 PDFXXXIII/223/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 lutego 2017r. poz. 355
w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasionej
261 2017-01-25 PDFXXXIII/224/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 lutego 2017r. poz. 356
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
262 2017-01-25 PDFXXXIII/225/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 lutego 2017r. poz. 357
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
263 2017-01-25 PDFXXXIII/226/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1 lutego 2017r. poz. 358
zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków lokalnych
264 2017-02-22 PDFXXXIV/234/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 marca 2017r. poz. 631
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

265

2017-02-22 PDFXXXIV/235/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 marca 2017r. poz. 632
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
266 2017-03-29 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
267 2017-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2015-2019
268 2017-03-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Krępna
269 2017-03-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rozwadza
270 2017-03-29 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice za rok 2017"
271 2017-03-29 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
272 2017-07-26 PDFXL/276/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 lipca 2017r. poz. 2065
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
273 2017-07-26 PDFXL/277/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 lipca 2017r. poz. 2066
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
274 2017-07-26 PDFXL/278/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 lipca 2017r. poz. 2067
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach
275 2017-07-26 PDFXL/279/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 31 lipca 2017r. poz. 2068
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
276 2017-08-30

PDFXLI/282/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 września 2017r. poz. 2203

w sprawie nazwy ulicy w Zdzieszowicach
277 2017-10-25 Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 listopada 2017r. poz. 2664 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Rozwadzy
278 2017-11-06 PDFXLV/302/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 13 listopada 2017r. poz. 2817
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
279 2017-11-06 PDFXLV/303/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 13 listopada 2017r. poz. 2818
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
280 2017-12-18 Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 22 grudnia 2017r. poz. 3283 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach wiejskich na terenie gminy Zdzieszowice
281 2017-12-18

PDFXLVII/320/2017
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 grudnia 2017r. poz. 3300

w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
282 2018-02-28 PDFL/330/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 marca 2018r. poz. 672
w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
283 2018-02-28 PDFL/331/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 marca 2018r. poz. 673
w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
284 2018-03-27 PDFLI/333/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 kwietnia 2018r. poz. 1033
w sprawie zasad udzielania w tym rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
285 2018-03-27 PDFLI/334/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 kwietnia 2018r. poz. 1034
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
286 2018-03-27 PDFLI/337/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 kwietnia 2018r. poz. 1035
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2018
287 2018-04-25

PDFLII/342/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 maja 2018r. poz. 1439

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
288 2018-04-25

PDFLII/343/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 maja 2018r. poz. 1440

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
289 2018-04-25

PDFLII/345/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 maja 2018r. poz. 1441

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej drogi nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej
290 2018-04-25

PDFLII/346/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 maja 2018r. poz. 1442

w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice w roku 2018
291 2018-04-25

PDFLII/347/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 18 maja 2018r. poz. 1542

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Rozwadza

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze

292 2018-05-30

PDFLIII/351/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 czerwca 2018r. poz. 1705

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach
293 2018-06-28

PDFLIV/363/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 lipca 2018r. poz. 2068

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg publicznych gminnych na terenie gminy Zdzieszowice
294 2018-08-08 PDFLV/366/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 17 sierpnia 2018r. poz. 2301
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
295 2018-08-08 PDFLV/367/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 17 sierpnia 2018r. poz. 2302
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice
296 2018-08-08 PDFLV/371/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 17 sierpnia 2018r. poz. 2304
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu"
297 2018-10-17

PDFLVII/379/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 22 października 2018r. poz. 2884

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
298 2018-10-17

PDFLVII/380/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 22 października 2018r. poz. 2885

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
299 2018-11-14 PDFLVIII/385/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 21 listopada 2018r. poz. 3262
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
300 2018-10-14 PDFLVIII/386/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 21 listopada 2018r. poz. 3263
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
301 2018-10-14 PDFLVIII/387/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 21 listopada 2018r. poz. 3264
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

VIII kadencja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach (2018-2023)

302 2018-12-05 PDFII/7/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 12 grudnia 2018r. poz. 3471
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
303 2018-12-18 PDFIII/18/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 grudnia 2018r. poz. 3698
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Zdzieszowice w ośrodkach wsparcia
304 2018-12-18 PDFIII/20/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 grudnia 2018r. poz. 3699
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej
305 2018-12-18 PDFIII/27/2018
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 grudnia 2018r. poz. 3700
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Zdzieszowice
306 2019-02-27 PDFV/53/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 marca 2019r. poz. 963
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stara Część Miasta
307 2019-02-27 PDFV/54/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 marca 2019r. poz. 964
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Osiedle
308 2019-03-27 PDFVI/62/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2019r. poz. 1342
w sprawie inkasa podatków lokalnych
309 2019-03-27 PDFVI/63/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2019r. poz. 1343
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
310 2019-03-27 PDFVI/65/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2019r. poz. 1344
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice
311 2019-03-27 PDFVI/67/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 kwietnia 2019r. poz. 1345
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019
312 2019-05-29 PDFVIII/80/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 10 czerwca 2019r. poz. 2025
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
313 2019-05-29 PDFVIII/84/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 10 czerwca 2019r. poz. 2026
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Żyrowej
314 2019-06-18 PDFIX/92/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 czerwca 2019r. poz. 2172
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zdzieszowice
315 2019-06-18 PDFIX/89/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 czerwca 2019r. poz. 2211
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
316 2019-06-18

PDFIX/91/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 czerwca 2019r. poz. 2212

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zdzieszowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zdzieszowice, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
317 2019-08-07 PDFXI/97/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 13 sierpnia 2019r. poz. 2582
w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
318 2019-09-18

PDFXIII/108/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 września 2019r. poz. 2943

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice
319 2019-09-18

PDFXIII/109/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 września 2019r. poz. 2944

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
320 2019-09-18

PDFXIII/112/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 września 2019r. poz. 2945

w sprawie opłaty targowej
321 2019-10-30 PDFXIV/120/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 listopada 2019r. poz. 3499
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
322 2019-10-30 PDFXIV/124/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 listopada 2019r. poz. 3500
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
323 2019-10-30 PDFXIV/125/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 listopada 2019r. poz. 3501
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
324 2019-12-16 PDFXVI/137/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 grudnia 2019r. poz. 4189
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice
325 2019-12-16 PDFXVI/138/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 grudnia 2019r. poz. 4190
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
326      2019-12-16 PDFXVI/144/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 17 grudnia 2019r. poz. 4019
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
327 2019-12-16 PDFXVI/145/2019
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 grudnia 2019r. poz. 4191
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
328 2020-01-29 PDFXVII/149/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 6 lutego 2020r. poz. 516
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
329 2020-01-29 PDFXVII/151/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 6 lutego 2020r. poz. 517
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zdzieszowice na lata 2020-2024
330 2020-01-29 PDFXVII/153/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 6 lutego 2020r. poz. 518
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
331 2020-01-29 PDFXVII/156/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 lutego 2020r. poz. 550
w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
332 2020-02-26 PDFXVIII/164/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 marca 2020r. poz. 767
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2019/2020
333 2020-02-26 PDFXVIII/162/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 marca 2020r. poz. 854
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
334 2020-02-26 PDFXVIII/163/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 marca 2020r. poz. 855
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
335 2020-02-26 PDFXVIII/165/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 marca 2020r. poz. 856
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
336 2020-02-26 PDFXVIII/166/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 marca 2020r. poz. 857
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice
337 2020-04-29 PDFXVIII/168/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 maja 2020r. poz. 1373
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
338 2020-04-29 PDFXVIII/169/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 maja 2020r. poz. 1374
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020
339 2020-04-29 PDFXVIII/170/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 maja 2020r. poz. 1375
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID-19
340 2020-04-29 PDFXVIII/171/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 5 maja 2020r. poz. 1376
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19
341 2020-06-24 PDFXXI/183/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 24 czerwca 2020r. poz. 1835
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zdzieszowice
342 2020-07-15 PDFXXII/187/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 23 lipca 2020r. poz. 2119
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
343 2020-07-15 PDFXXII/195/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 23 lipca 2020r. poz. 2121
w sprawie nadania nazw ulicom w Zdzieszowicach
344 2020-09-09 PDFXXIII/198/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 14 września 2020r. poz. 2523
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2020/2021
345 2020-09-30 PDFXXIV/203/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 października 2020r. poz. 2771
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej statutu
346 2020-09-30 PDFXXIV/204/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 8 października 2020r. poz. 2772
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice
347 2020-10-19 PDFXXV/215/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 27 października 2020r. poz. 2865
w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.
348 2020-10-28 PDFXXVI/219/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 listopada 2020r. poz. 2934
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
349 2020-10-28 PDFXXVI/220/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 listopada 2020r. poz. 2935
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
350 2020-11-25 PDFXXVII/222/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 3 grudnia 2020r. poz. 3314
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
351 2020-12-16 PDFXXIX/228/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 15 stycznia 2021r. poz. 158
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna
352 2020-12-16 PDFXXIX/229/2020
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 15 stycznia 2021r. poz. 159
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza
353 2021-01-27 PDFXXX/243/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 11 lutego 2021r. poz. 428
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
354 2021-03-31 PDFXXXII/257/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 kwietnia 2021r. poz. 947
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
355 2021-03-31 PDFXXXII/259/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 kwietnia 2021r. poz. 954
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021
356 2021-03-31 PDFXXXII/260/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 kwietnia 2021r. poz. 948
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r.
357 2021-03-31 PDFXXXII/263/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2 kwietnia 2021r. poz. 949
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021
358 2021-06-30 PDFXXXIV/281/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 6 lipca 2021r. poz. 1839
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
359 2021-06-30 PDFXXXIV/282/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 6 lipca 2021r. poz. 1840
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2021/2022
360 2021-08-31 PDFXXXV/285/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 września 2021r. poz. 2255
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice"
361 2021-08-31 PDFXXXV/285/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 września 2021r. poz. 2255
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice"
362 2021-08-31 PDFXXXV/286/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 9 września 2021r. poz. 2279
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
363 2021-09-30 PDFXXXVI/294/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 7 października 2021r. poz. 2550
w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
364 2021-10-28 PDFXXXVII/298/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2021r. poz. 2799
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Januszkowice
365 2021-10-28 PDFXXXVII/299/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2021r. poz. 2800
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
366 2021-10-28 PDFXXXVII/300/2021
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 4 listopada 2021r. poz. 2801
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE ZDZIESZOWICE
– ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Lp.

Data podjęcia
zarządzenia

Numer zarządzenia

Treść zarządzenia

1

2007-09-03

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

2

2007-09-03

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wersja XML